P2 SN *SERVIETTES & NAPKIN

P2 SN1 Napkin Economy ABC 1 Ply Luncheon, 500'S Pk

P2 SN1 Napkin Economy ABC 1 Ply Luncheon 3000'S Ctn

P2 SN1 Napkin ABC Luncheon 1 Ply Dark Blue, 500'S Pk

P2 SN1 Napkin ABC Luncheon 1 Ply Pink, 500'S Pk

P2 SN1 Napkin Economy Grace 1 Ply 100 Sheets 36 Ctn

P2 SN1 Napkin Economy Grace 1 Ply, 100 Sheets, Pk

P2 SN2 Serviettes ABC Dinner Premium 2 Ply Pk

P2 SN2 Serviettes ABC Flaro Dinner 2 Ply, 100'S Pk

P2 SN2 Serviettes ABC Flaro Dinner 2 Ply, 2000'S Ctn

P2 SN2 Napkin 2 Ply Grace, 100 Sheets, Pk

P2 SN2 Napkin 3 Ply Serviettes 20 Sheets, Pk

P2 SN2 Serviettes Quiltex Dinner ABC 2 Ply, 100'S Pk

P2 SN2 Serviettes Quiltex Dinner ABC 2 Ply 900'S Ctn

P2 SN2 Napkin 2 Ply Grace, 100 Sheets 42 Pk Ctn